Skåningarna blir friskare men många mår sämre

  • Det allmänna hälsotillståndet – bland annat mätt som ökad medellivslängd och sjunkande dödlighet – förbättras stadigt.
  • I Skåne finns stora skillnader i hälsa, som är kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.
  • Den psykiska ohälsan ökar, både hos unga kvinnor och unga män, men ohälsans konsekvenser ser olika ut beroende på kön.

Källor