Nyheter

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

2015-01-30
Kan man stödja sig på ett dokument och en strategi som visar på vad som förenar oss, då är det är en stor styrka för Skånes utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är detta dokument!  Läs mer »

Länsstyrelsen Skåne antar den regionala utvecklingsstrategin

För Länsstyrelsen är Skånes regionala utvecklingsstrategi en ledstjärna
”Länsstyrelsen i Skåne beslutar att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. Det beslutas också att Länsstyrelsen ska integrera utvecklingsstrategin i såväl det dagliga arbetet, som i det långsiktiga planeringsarbetet, med särskilt fokus på arbetet i de ”strategiska samarbetskonstellationer” som lyfts fram i utvecklingsstrategin.”
Beslut: 2014-09-12

– Skåne har en tydlig indelning i Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och kommuner. Min känsla är att vi måste arbeta tillsammans – mer tillsammans. Kan man stödja sig på ett dokument som visar på vad som förenar oss, ett dokument och en strategi, där det offentliga står bakom, som tar upp de stora frågorna och visar på en riktning, då är det är en stor styrka för Skåne och utvecklingen. Skånes regionala utvecklingsstrategi är detta dokument!

Utvecklingsstrategin är ”Vår målbild” och ledstjärna. Vi har med den i vår verksamhetsplan och den konkretiseras i styrdokument. Vi tar in den i vardagen och tänker kring hur den förhåller sig till våra huvuduppdrag.

Vi är en politiskt styrd organisation, som har en central roll i Skånes utveckling – antar vi den regionala utvecklingsstrategin kan vi tydligt visa både internt och externt att detta är ett av de mest ledande dokumenten i Skåne och att vi till fullo står bakom detta. Anta i formell mening är viktigt. Inte lagom, utan ett tydligt beslut.

Det öppna Skåne som begrepp är nyckeln till framgång!

Carl Älfvåg, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen i Skåne

 

 

 

 
Koppling till skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Bygg en stark utbildningsregion Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

2015-01-30
De flesta medborgare tänker snarare region än kommun.Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områdena finns med i den och därför är det enkelt som kommun att ansluta sig. Läs mer »

Att vara en regional kärna är viktigt för Trelleborg

”Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030, samt att intentionerna i dokumentet skall vara en del av kommande planer för Trelleborgs kommun.”
Beslut: 2014-12-03

-Våra medborgares verklighet är större än kommunen, många rör sig över kommungränserna i jobbpendling, genom fritidsintressen och i sitt sociala liv. De flesta  tänker nog snarare region än kommun. Därför är det viktigt att lyfta in det regionala perspektivet i de kommunala målen och riktlinjerna.

Utvecklingsstrategin är öppen, brett formulerad och alla de kommunala områden finns med i den och därför är det enkelt att som kommun ansluta sig till den. Jag tror att det regionala perspektivet i det kommunala utvecklingsarbetet bidrar till bättre lokala utvecklingsplaner. Det vi gör eller ska göra är inte bara till nytta för våra egna medborgare i kommunen utan för hela Skåne.

Tillsammans valde vi att ansluta oss till utvecklingsstrategin som ett av de regionala styrdokument som vi ska förhålla oss till på ett konstruktivt sätt. Vi har också fortsatt samtalen om vår roll som regional kärna i den regionala utvecklingen och hur ska vi arbeta mot detta. Vi försöker identifiera det utvecklingsarbete i vår organisation som kan bidra till Skåne som helhet.

Charlotte Rosenlund-Sjövall, strategisk chef, Trelleborgs kommun

 Trelleborgs kommun

Koppling till skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Idéburen sektor tar lead!

2015-01-30
Skånes regionala utvecklingsstrategi kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss. Läs mer »

Idéburen sektor tar lead!

”Styrelsen beslutar att dela, stödja och verka för att uppnå målbilden för ”Det öppna Skåne”, inom den regionala utvecklingsstrategin.”
Beslut: 2014-10-23

– Skånes utvecklingsstrategi ger en realistisk nulägesbeskrivning och gör utifrån en visionär målbild olika ställningstagande och beskriver inriktningar. Vi tror att denna gemensamma strategi kan hjälpa alla skånska aktörer att åtminstone i delar av våra verksamheter sträva åt samma håll. Att vi tänker in helheten och vinsten för hela samhället i allt vi företar oss.

Strategin kan fungera som kraftsamling och enande moment som alla kan förhålla sig till. Vi kommer att uppmuntra idéburna organisationer att tydligare beskriva och kommunicera sina verksamheter som redan idag förverkligar det öppna Skåne med bland annat mångfald, delaktighet, och empowerment, allas lika värde, nya idéer, framtidstro, innovation och meningsfullhet. Vi kommer att bevaka och påverka den strategiska utvecklingen i Skåne genom att lyfta fram möjligheter och brister inte minst när det gäller den sociala hållbarheten. Och kommer att fortsätta initiera och delta i sektorsöverskridande samarbeten.

Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne

NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne

 

Koppling till skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet