Plattformar för utveckling

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna.

 

Aktörer och arenor

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Biogas Syd

Bredbandsstrategi för Skåne

Business Region Skåne

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Den skandinaviska arenan

Energikontoret Skåne

EU:s regionala strukturfonder

Eventstrategi för Öresundsregionen

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

FoU Skola

Genomförande av ESS och MAX IV i regionen

Gymnasiesamverkan Skåne

H2 Skåne

Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018

Hållbar Mobilitet Skåne

Hälsofrämjande skolutveckling

Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimatsamverkan Skåne

Kommunförbundets kommunledningsnätverk

Kompetenssamverkan Skåne

Kulturmiljöprogram för Skåne

Livsmedelsakademin

Lärosäten Syd

MalmöLundregionen

Miljösamverkan Skåne

Mobile Heights

Mötesplats Social hållbarhet (SKL)

Mötesplats Social Innovation

Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Packbridge

Regional bredbandsstrategi för Skåne

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne

Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK)

Resilient Regions

SIHA – Skåne Innovation Healthy Ageing

SIKTA – Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling

Skåne European Office

Skåne nordost

Skåne Nordväst

Skånes färdplan för biogas

Skånes skolsamverkan

Skånes vindkraftakademi

Skånskt landsbygdsprogram

Skånskt ledningsforum

Sociala investeringsfonder

Solar Region Skåne

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne

Strategier för det flerkärniga Skåne

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge

Sustainable Business Hub

Sydsvensk regionbildning

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Trafikförsörjningsprogram för Skåne

Utvecklingsplattform för turismnäring

Örestat

Öresund Direkt

Öresundskomiteen

Öresundsregional utvecklingsstrategi